VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

„Prodávajícím“ je právnická osoba HEZKÝ KYTKY s.r.o., se sídlem Karla Engliše3201/6, Praha 5 – Smíchov, IČ: 076 67 370. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.hezkykytky.cz s květinami. „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží. Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba je originál, je možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou na fotce. Vyobrazená předloha je tedy nezávazná, ale v případě, že by se vazba lišila od předlohy o více než 20% se prodávající zavazuje o tomto předem informovat zákazníka.
Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující výhradně písemnou formou na emailovou adresu obchod@hezkykytky.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejméně 2 hodiny před časem doručení v den odeslání zboží.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky, zejména doručovací adresy. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky

Ceny uvedené na internetovém obchodě www.hezkykytky.cz jsou platné v okamžiku objednání.

Možnosti platby pro internetové objednávky:

bankovním převodem předem – prodávající zboží expeduje po připsání ceny objednávky na bankovní účet prodávajícího, dobírkou – kupující zboží zaplatí při doručení zboží. Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5ti pracovních dní.

Odstoupení od smlouvy

Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku a dodat objednané zboží na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad e-mailem, nebo který je při osobním odběru předán v provozovně prodávajícího. Pokud není na dodací adrese možné zboží předat určené osobě, má kupující, nebo určená osoba právo vyzvednout si zboží v provozovně sítě KYTKY OD PEPY, www.kytkyodpepy.cz/kde-nas-najdete, po dobu 2 dnů. Pokud nedojde po uplynutí této doby k vyzvednutí zboží, je objednávka považovaná za vyřízenou a kupující nemá právo na žádné další plnění ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen doručit zboží na žádné další místo určení, mimo adresu uvedenou v objednávce.
Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Při registraci nebo odeslání objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů a k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli písemně vypovědět. Prodávající považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Závěrečná ustanovení

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Zákony a předpisy: – zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Reklamace

Společnost ZELENÝ LUPENY s.r.o. nezodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu Vámi nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů jako je adresa příjemce, výskyt na uvedené adrese, telefon příjemce apod. Reklamace přijímáme nejpozději do 2 dnů ode dne doručení. Vyhrazujeme si právo na vyřízení reklamace po dobu 24 hodin po oznámení. Rádi bychom Vás upozornili, že si objednáváte zboží náchylné na zacházení. Naše zboží dodáváme vždy čerstvé. U květin nezodpovídáme za uvadnutí či úhyn nesprávným zacházením nebo umístěním (skladováním).

VÁŠ TÝM HEZKÝ KYTKY